Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ay015300/_sub_boros/data/wp-content/plugins/learnpress/inc/class-lp-schedules.php on line 173
Osobné údaje: Kto je prevádzkovateľ, sprostredkovateľ? - martin boroš & dáta & it law

Osobné údaje: Kto je prevádzkovateľ, sprostredkovateľ?

V tomto článku sa budem venovať rozlíšeniu rôznych postavení, v ktorých sa podľa práva ochrany osobných údajov môže fyzická alebo právnická osoba ocitnúť.

Cieľom článku je predstaviť základný algoritmus pre analýzu postavenia v konkrétnej situácii. Pravidlá obsiahnuté v európskej legislatíve, ako aj v národnom zákone sa zdajú byť pomerne intuitívne a logické. Napriek tomu môžu v špecifických situáciách spôsobiť problémy s jasným určením jednotlivých rolí.

Článok sa týka hlavne dvoch subjektov: prevádzkovateľ a sprostredkovateľ.

 

A. presne pomenujte spracúvanie osobných údajov

Kľúčovou vecou pre správne posúdenie postavenia jednotlivých osôb je jasné určenie procesov, pre ktoré ich určujeme. Ako spracúvanie slovenský zákon č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej “zákon”) určuje (§4(3)(a) zákona):

“vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Každý z týchto príkladov spracúvania môže mať rôzne postavenie jednotlivých subjektov. Je preto dôležité si uvedomiť, do akej miery sú jednotlivé typy spracúvania prepojené a posudzovať osoby pre konkrétne situácie.

 

B. definícia prevádzkovateľa

Podľa §4(2)(b) zákona sa za prevádzkovateľa považuje:

každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

To znamená, že prevádzkovateľom je buď:

  • osoba, o ktorej tak povie zákon alebo iný právny predpis alebo
  • osoba, ktorá vymedzuje účel, podmienky spracúvania a spracúva vo vlastnom mene

 

C. Definícia sprostredkovateľa

Podľa §4(2)(b) zákona je sprostredkovateľom:

každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa § 8 a v súlade s týmto zákonom

 

Ako teda prebieha algoritmus pre určenie jednotlivých osôb?

  1. určite presne, o ktoré spracovanie sa jedná
  2. kto rozhoduje o účely, podmienkach spracúvania a pod akým menom sa dáta spracúvajú?

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *